WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ODNOWY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W TARNOWSKICH GÓRACH

Uprzejmie informujemy, że walne zebranie naszego Stowarzyszenia odbędzie się 5 marca 2019 roku (wtorek) o godzinie 16.30 w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ulica Piłsudskiego 1. Serdecznie zapraszamy.

Opublikowano AKTUALNOŚCI | Komentowanie nie jest możliwe

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, działającego w oparciu o posiadany Regulamin oraz przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2000 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
1) Informacje podstawowe
Dane identyfikacyjne:
– numer REGON 240880630
– numer NIP 6452456842
– numer Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000393017
– konto bankowe w BGŻ BNP Paribas – rachunek rozliczeniowy 06 2030 0045 1110 0000 0387 6020
2) Okres objęty sprawozdaniem finansowym – sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.208 r. do 31.12.2018 r.
3) Zasady rachunkowości – przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęto odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2018 r. wyceniono według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst ujedn. Dz.U. Z 2009 r. Nr 152, poz 1223 z późn. zm.).
4) Aktywa trwałe – Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego. Dysponuje jedynie majątkiem obrotowym, na który składają się wpływy ze składek członków Stowarzyszenia, otrzymane darowizny oraz kwoty przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego z tytułu 1% podatku z zeznań podatkowych za rok 2017 i przesłane przez urzędy skarbowe
5) Załączniki – do sprawozdania załączono bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz rozliczenie przychodów i wydatków za rok 2018, które przedstawia stan środków obrotowych Stowarzyszenia na dzień 31.12.2018 r.
Załączniki do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenie na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach za rok 2018.
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r. – saldo początkowe: 58 287,65zł
Przychody z działalności statutowej:
– wpłaty 1% podatku: 7 615,50 zł
– darowizny: 2 800,00 zł
Razem: 10 415,50 zł
Wydatki związane z działalnością statutową:
– opłata za domenę naszstaszic.pl i serwer: 337,02 zł
– druk ksiązki „Ad futuram rei memoriam”: 5 617,50 zł
Razem: 5 954,52 zł
Wynik z działalności:
– przychody: 10 415,50 zł
– koszty: 5 954,52 zł
– zysk: 4 460,98 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. – saldo końcowe: 62 748,63 zł
Opublikowano AKTUALNOŚCI | Komentowanie nie jest możliwe

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA

Uprzejmie informujemy, że uroczystość 10 – lecia Stowarzyszenia (obchodzona z małym poślizgiem) odbędzie się 9 listopada 2018 roku (piątek) w Tarnogórskim Centrum Kultury o godzinie 17.00. Na uroczystość tę wszystkich serdecznie zapraszamy.

Opublikowano AKTUALNOŚCI | Komentowanie nie jest możliwe

STAN KONTA STOWARZYSZENIA

Stan konta bankowego naszego Stowarzyszenia na 31 lipca 2017 roku wyniósł

52 000 złotych

Wpłaty z tytułu odpisu 1% od podatku to 12 000 złotych. Na pokrycie kosztów wymiany schodów w Liceum brakuje około 48 000 złotych.

Opublikowano AKTUALNOŚCI | Komentowanie nie jest możliwe

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ODNOWY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W TARNOWSKICH GÓRACH

Uprzejmie informujemy, że zebranie sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia odbędzie się 17 marca 2017 roku (piątek) o godzinie 17.30 w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ulica Piłsudskiego 1. Serdecznie zapraszamy.

Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia:

KRS 0000393017

Opublikowano AKTUALNOŚCI | Komentowanie nie jest możliwe

INFORMACJA O PRACY STOWARZYSZENIA

Rok ubiegły był dla nas rokiem lichym na polu zmian w wyglądzie „Staszica”. Właściwie zrobiono tylko jedną rzecz: „dokończenie” balustrady w konstrukcji schodowej na drugim piętrze.

Powodem tego była „kara”, jaką Ministerstwo Pracy nałożyło na Stowarzyszenie za niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania i to był szlaban na 1%. W tym roku odzyskaliśmy tę jednoprocentową szansę i dlatego bardzo proszę – dajcie go Stowarzyszeniu, bo plan mamy „tytaniczny”  – ni mniej, ni więcej tylko wykonanie schodów. Przy pięknej konstrukcji, która znów zachwyca secesyjnym kunsztem, pokryte nagryzionym przez ząb czasu linoleum strasznie „drapią po oczach”. Stopni jest sto, koszt jednego – około 1000 złotych – równy rachunek: 100 000 złotych.

Jak to ugryźć:

1000 chętnych x 100 złotych
100 chętnych x 1000 złotych
10 sponsorów x 10 000 złotych

kombinacji może być wiele, chętnych oby było dużo, notabene kilku sponsorów nagrodzonych przez nas aniołami dobroci już mamy. Na innych czekają! (oczywiście aniołki).

Dla przypomnienia podaję namiary: Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach
www.staszic.tg.net.pl

KRS 0000393017 – 1%
Konto bankowe
Bank BGŻ BNP Paribas
numer rachunku
06 2030 0045 1110 0000 0387 6020

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Stowarzyszenie, jak również sprawozdanie finansowe za rok 2015 zamieszczę w lutym.
Serdecznie pozdrawiam z wyrazami szacunku

Alfreda Garczarek-Bendkowska

Opublikowano AKTUALNOŚCI | Komentowanie nie jest możliwe