Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, działającego w oparciu o posiadany Regulamin oraz przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2000 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
1) Informacje podstawowe
Dane identyfikacyjne:
– numer REGON 240880630
– numer NIP 6452456842
– numer Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000393017
– konto bankowe w BGŻ BNP Paribas – rachunek rozliczeniowy 06 2030 0045 1110 0000 0387 6020
2) Okres objęty sprawozdaniem finansowym – sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.208 r. do 31.12.2018 r.
3) Zasady rachunkowości – przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęto odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2018 r. wyceniono według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst ujedn. Dz.U. Z 2009 r. Nr 152, poz 1223 z późn. zm.).
4) Aktywa trwałe – Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego. Dysponuje jedynie majątkiem obrotowym, na który składają się wpływy ze składek członków Stowarzyszenia, otrzymane darowizny oraz kwoty przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego z tytułu 1% podatku z zeznań podatkowych za rok 2017 i przesłane przez urzędy skarbowe
5) Załączniki – do sprawozdania załączono bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz rozliczenie przychodów i wydatków za rok 2018, które przedstawia stan środków obrotowych Stowarzyszenia na dzień 31.12.2018 r.
Załączniki do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenie na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach za rok 2018.
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r. – saldo początkowe: 58 287,65zł
Przychody z działalności statutowej:
– wpłaty 1% podatku: 7 615,50 zł
– darowizny: 2 800,00 zł
Razem: 10 415,50 zł
Wydatki związane z działalnością statutową:
– opłata za domenę naszstaszic.pl i serwer: 337,02 zł
– druk ksiązki „Ad futuram rei memoriam”: 5 617,50 zł
Razem: 5 954,52 zł
Wynik z działalności:
– przychody: 10 415,50 zł
– koszty: 5 954,52 zł
– zysk: 4 460,98 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. – saldo końcowe: 62 748,63 zł
Ten wpis został opublikowany w kategorii AKTUALNOŚCI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.